March 02 2024 19:22:44
Nawigacja
· Strona g?ówna
· Artyku?y
· Download
· FAQ
· Forum
· Linki
· Kategorie newsów
· HISTORIA SZKO?Y
· Kontakt
· Galeria zdj??
· Szukaj
Rekrutacja 2010/2011
· Terminy rekrutacji
· Zasady
· Podanie do LO
· Podanie do LOD
· Planowany nabór
Dokumenty szkolne
· Statut szko?y i WSO
· Regulamin ZF?S
PSO
· J?zyk polski
· J?zyk angielski
· J?zyk niemiecki
· J?zyk rosyjski
· Matematyka kl. 1
· Matematyka kl. 2
· Matematyka kl. 3
· Chemia
· Informatyka
· Geografia
· PO
· TI
· Religia
· Wychowanie fizyczne
Podr?czniki
· Klasa 1a
· Klasa 1b
· Klasa 1c
· Klasa 1d
· Klasa 1e
Kadra pedagogiczna
· Kadra
Absolwenci
· Podanie o duplikat ?wiadectwa
· Absolwenci LO
· Absolwenci LE
· Absolwenci LOD
· Absolwenci LR
· Absolwenci ?SZZ
· Absolwenci ZSR
· Absolwenci ZSR-Grabowo
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 0
· Najnowszy użytkownik:
Ostatnie artykuły
· Dzie? Babci i Dziadka!
· Karnawa?, zapusty, o...
· Bo?e narodzenia w ró...
Przyjazne strony
UKS Jantar LO

Biblioteka Publiczna w Go?dapi

M?oda Go?dap info

Gimnazjum Go?dap

ZSZ w Go?dapi

Powitanie
Witamy na archiwalnej stronie naszego Liceum. Mozecie tu zapoznac sie z wydarzeniami z zycia szkoly i osiagnieciami naszych uczniów z lat 2009/2010. Aktualna strona dziala pod adresem LOGodlap.neteasy.pl Zapraszamy!
News
FERIE NA SPORTOWO Z UKS „JANTAR”
Aktualno?ci
FERIE NA SPORTOWO Z UKS „JANTAR”

AKTYWNIE SP?DZAJ WOLNY CZAS!!!
24.01.(pon.) – Mistrzostwa Szko?y w Tenisie Sto?owym Dziewcz?t
25.01.(wt.)- Mistrzostwa Szko?y w Tenisie Sto?owym Ch?opców
26.01.(?r.) – Mistrzostwa Szko?y w Pi?ce Siatkowej Dziewcz?t Dru?yn 2-osbowych
27.01.(czw.) – Mistrzostwa Szko?y w Pi?ce No?nej Ch?opców Dru?yn 3-osobowychSTARTUJEMY O 9.00!!!Zapisy u nauczycieli WF od 17 stycznia i w dniu zawodów do godz. 8.55.
· dnia January 14 2011 14:33:46 · Czytaj więcej · 0 komentarzy · 939 czytań · Drukuj
Miko?ajki w LO
Aktualno?ciSzóstego grudnia w Liceum
Ogólnokszta?c?cym w Go?dapi odby?o si? niemieckoj?zyczne przedstawienie z okazji Miko?ajek. Imprez? rozpocz??a wizyta ?w. Miko?aja, który rozda? m?odzie?y s?odkie prezenty.
Nast?pnie uczniowie zaprezentowali efekty miesi?ca zmaga? ze scenariuszem bajki Kopciuszek ("Aschenputtel").
Widownia nie mia?a ?adnych problemów ze zrozumieniem bajki, a publiczno?? przyj??a wyst?p z aplauzem.

W pó?niejszym terminie opowiastk? obejrza?y tak?e grupy uczniów ucz?cych si? j?zyka niemieckiego z Gimnazjum nr I im. Noblistów Polskich oraz Szko?y Podstawowej nr 1 im. Miko?aja Kopernika.


Kopciuszek
· dnia December 17 2010 00:09:58
0 komentarzy · 1083 czytań · Drukuj
06.12.2010 Podsumowanie sportowej rywalizacji szkó? w roku szkolnym 2009-2010
Aktualno?ciNa 108 szkó? ponadgimnazjalnych bior?cych udzia? w sportowej rywalizacji w roku szkolnym 2009/2010, Liceum Ogólnokszta?c?ce im Jana Paw?a II zaj??o 6 miejsce.

Z r?k Warmi?sko-Mazurskiego Kuratora O?wiaty Pani Ma?gorzata Bogdanowicz – Bartnikowskiej, Dyrektor Liceum Ogólnokszta?c?cego w Go?dapi im Jana Paw?a II Grzegorz Klimaszewski, odebra? puchar za zaj?cie szóstego miejsca w sportowym wspó?zawodnictwie szkó? województwa warmi?sko-mazurskiego roku szkolnego 2009/2010. Uroczysto?? wr?czenia nagród odby?a si? 6 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urz?du Wojewódzkiego w Olsztynie w obecno?ci przedstawicieli Parlamentu RP, Wojewódzkiego Kuratorium O?wiaty oraz Zarz?du Warmi?sko-Mazurskiego Szkolnego Zwi?zku Sportowego.
Go?dapskie Liceum Ogólnokszta?c?ce na tak wysokie miejsce zapracowa?o udzia?em reprezentacji szko?y w turniejach pi?ki siatkowej, koszykówki, tenisa sto?owego jak równie? w zawodach wojewódzkich w rowerach górskich, biegach prze?ajowych oraz lekkiej atletyce.
18) 06.12.2010 Podsumowanie sportowej rywalizacji szkó? w roku szkolnym 2009-2010

· dnia December 13 2010 16:18:48
Czytaj więcej · 0 komentarzy · 843 czytań · Drukuj
18.11.2010 Mistrzostwa Rejonu VIgo w Siatkówce Dziewcz?t SPG
Aktualno?ci
Drugie miejsce go?dapskich licealistek w Mistrzostwach Rejonu VI-go SZS w Siatkówce Dziewcz?t Szkó? Ponadgimnazjalnych.


18 listopada 2010r w E?ku, reprezentacja dziewcz?t w pi?ce siatkowej LO w Go?dapi zaj??a II miejsce pokonuj?c zespo?y LO z Olecka oraz I LO z E?ku i przegrywaj?c z II LO z Gi?ycka.
Na ten sukces zapracowa?y siatkarki w sk?adzie: Malijonis Ma?gorzata, Sztabi?ska Paulina, Nawrocka Karolina, Tomczyk Paulina, Si?kowska Sandra, Jaszczuk Ewelina, Muszy?ska Paula, Rusak Gabriela, Narkiewicz Justyna, Karwel Paulina, Rawinis Iwona. Trenerem dziewcz?t jest Bogus?aw Jejer. Dziewcz?ta , zajmuj?c II miejsce w tym turnieju, awansowa?y do Pó?fina?ów Mistrzostw Województwa, które najprawdopodobniej odb?d? si? ju? w grudniu.

Ko?cowa klasyfikacja turnieju i wyniki poszczególnych meczy w Czytaj wi?cej...

11) 18.11.2010 Mistrzostwa Rejonu VIgo w Siatkówce Dziewcz?t SPG
· dnia December 09 2010 16:34:53
Czytaj więcej · 0 komentarzy · 741 czytań · Drukuj
Wystawa fotografii w Bibliotece Szkolnej
Aktualno?ciBiblioteka Szkolna zaprasza do obejrzenia wystawy zdj?? autorstwa uczennicy klasy IC - Sylwii Brzostowskiej.
· dnia December 09 2010 16:31:09
0 komentarzy · 825 czytań · Drukuj
Drugi etap INTERSIECI
Aktualno?ciW miniony wtorek, 7. grudnia, czwórka uczniów naszego LO - Kamil Szymon Jadeszko, Bartosz Maciej Krupi?ski, Kamil Krzysztof Kocikowski oraz Jakub Kuba Groblewski (wszyscy z klasy II B) pod kierunkiem p. Mariusza Strechy wzi?li udzia? w drugim etapie konkursu informatycznego INTERSIE?.
Uczniowie zdobyli ponad 80% mo?liwych punktów - czy to wystarczy by pojecha? na etap wojewódzki do Olsztyna? Dowiemy si? dopiero czwartego stycznia.
· dnia December 09 2010 16:29:14
0 komentarzy · 760 czytań · Drukuj
Fizyczny Archimedes w O?rodku Bada? Atomowych
Aktualno?ci26 listopada 2010 r. mia? miejsce wyjazd uczniów Bior?cych udzia? w projekcie Archimedes do Instytutu Bada? J?drowych w ?wierku.
Dwana?cie osób pod opiek? p. Haliny Jasi?skiej mia?o okazj? dowiedzie? si? jad dzia?a i wygl?da prawdziwy reaktor atomowy oraz wys?ucha? ciekawych wyk?adów na temat promieniowania i fal elektromagnetycznych.
· dnia December 09 2010 16:21:29
0 komentarzy · 821 czytań · Drukuj
Olimpiada Teologii Katolickiej - etap I
KonkursXXI OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

Dnia 18 listopada 2010 r. odby? si? etap szkolny XXI Olimpiady Teologii Katolickiej
pod has?em „Mie? wyobra?ni? mi?osierdzia”.
W olimpiadzie wzi??o udzia? 14 osób z klas II a, II b, II c i II e.
Zwyci?zcami zostali:
1. Agnieszka ?ukowska
2. Kamil Szymon Jadeszko
3. Aleksandra Puza
4. Olga Zakrzewska
Uczniowie ci
b?d? reprezentowali nasz? szko?? w etapie diecezjalnym
w E?ku w styczniu 2011r. Zwyci?zcom serdecznie gratulujemy.

Olimpiada Teologii Katolickiej
· dnia November 24 2010 20:50:48
Czytaj więcej · 0 komentarzy · 819 czytań · Drukuj
Wybory Samorz?du Uczniowskiego
SUWYBORY DO SAMORZ?DU UCZNIOWSKIEGO
4 listopada 2010r. o godzinie 13:00 odby?a si? konferencja sprawozdawczo-wyborcza Szamorz?du Uczniowskiego naszej szko?y. w wyborach uczestniczyli- wicedyrektor szko?y Pani Ma?gorzata Iwanowska, opiekun SU Pani Urszula Wrzosek, ust?puj?cy Zarz?d SU oraz delegaci ze wszystkich klas. Spraw? organizacyjn? tej konferencji zajeli si? uczestnicy profilu spo?eczno-obywatelskiego projektu Aktywny Ucze?.
Konferencja sk?ada?a si? z dwóch cz??ci. W pierwszej zebrani wys?uchali sprawozdania z pracy SU w ostatniej kadencji, które przedstawi?a przewodnicz?ca Sylwia Ba?kun. Opiekun SU Pani Urszula Wrzosek w swoim wyst?pieniu podkre?li?a rol? SU w funkcjonowaniu szko?y oraz podzi?kowa?a za prac? ust?puj?cemu zarz?dowi.
Nast?pnie g?os zabra?a Pani dyrektor dzi?kuj?c zarz?dowi za wspó?prace z dyrekcj? i ?ycz?c nowowybranym w?adzom efektywnej pracy. Po tej cz??ci nast?pi?y wybory nowego zarz?du.
Powo?ano Komisj? Wyborcz? i Komisje Skrutacyjn? za pomoc? jawnego g?osowania. G?osowanie do zarz?du SU mia?o charakter tajny. W trakcie liczenia g?osów przez Komisj? Skrutacyjn? odby?a si? dyskusja dotycz?ca oczekiwa? uczniów, co do pracy nowego zarz?du.
Po przeliczeniu g?osów Komisja Wyborcza og?osi?a wyniki g?osowania. W sk?ad zarz?du weszli uczniowie, którzy otrzymali najwi?cej g?osów

Piotr Budzi?ski z kl II "C" 40
Maciej Skórczy?ski z kl II "C" 23
Kamil Kocikowski z kl II "B" 20
Anna Klimaszewska z kl I "A" 20


Ukszta?towanie si? Zarz?du nast?pi?o dnia 5 listopada 2010r.

Piotr Budzi?ski - zosta? przewodnicz?cym
Anna Klimaszewska - zast?pc? przewodnicz?cego
Kamil Kocikowski - sekretarzem
Maciej Skórczy?ski - rzecznikiem do praw ucznia
· dnia November 22 2010 22:51:09
Czytaj więcej · 0 komentarzy · 816 czytań · Drukuj
DO TEATRU WSPÓ?CZESNEGO W WARSZAWIE
Aktualno?ci WYCIECZKA DO TEATRU WSPÓ?CZESNEGO W WARSZAWIE

16 pa?dziernika 2010 15-osobowa grupa mi?o?ników teatru z naszego LO pod opiek? Aleksandry Król-Berut i Krystyny Anuszkiewicz wyjecha?a na jednodniow? wycieczk? do Warszawy. Celem wyprawy by?o przede wszystkim wieczorne, „nieszkolne” przedstawienie w s?ynnym Teatrze Wspó?czesnym na Mokotowskiej...
Ci?g dalszy relacji w "Czytaj wi?cej..."


WYCIECZKA DO TEATRU WSPÓ?CZESNEGO W WARSZAWIE
· dnia November 22 2010 16:16:29
Czytaj więcej · 0 komentarzy · 983 czytań · Drukuj
Konkurs Bobra
Konkurs
"Bóbr" to nazwa powo?anego do ?ycia w 2004 roku na Litwie mi?dzynarodowego konkursu z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zasady konkursu s? podobne do zasad bardzo popularnego w szko?ach konkursu matematycznego "Kangur" (w konkursie "Kangur" bierze udzia? w Polsce blisko 400 tys. uczniów).

Konkurs "Bóbr" obejmuje swoim zasi?giem uczniów we wszystkich typach szkó? i jest ju? organizowany w wielu krajach.


Cele konkursu

G?ównym celem konkursu jest rozwój i kszta?towanie my?lenia algorytmicznego oraz popularyzacja pos?ugiwania si? technologi? informacyjn? i komunikacyjn? w?ród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

W szczególno?ci konkurs ma na celu:

*
zwi?kszenie zaanga?owania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania ró?nych dziedzin od samego pocz?tku pobytu w szkole,
*
przyczynianie si? do rozwoju i kszta?towania twórczego podej?cia przy zdobywania wiedzy i umiej?tno?ci,
*
stwarzanie okazja do wymiany do?wiadcze? mi?dzy uczniami i nauczycielami z ró?nych szkó? w ró?nych krajach,
*
sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcz?t i ch?opców posiadaj?cych dost?p do komputerów, jak i nie maj?cych takiego dost?pu,
*
zach?canie uczniów do zdobywania umiej?tno?ci potrzebnych w ich ?yciu osobistym i w przysz?ej pracy zawodowej.

Pos?ugiwanie si? technologi? niesie w sobie wiele wa?nych aspektów poznawczych, spo?ecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane s? elementy mi?dzykulturowe i europejskie.
Zadania konkursowe

Charakter zada? konkursowych ma du?y wp?yw na zainteresowanie konkursem. Pytania testowe w konkursie "Bóbr" s? na ogó? zwi?zane z pos?ugiwaniem si? komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwi?zywaniu ró?nych sytuacji i problemów, pochodz?cych z ró?nych zastosowa? i przedmiotów nauczania takich jak: j?zyk ojczysty, j?zyk obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywi?cie matematyka. Niektóre pytania dotycz? budowy komputerów, inne oprogramowania u?ytkowego. Pytania cz?sto zwi?zane s? równie? z kultur? i j?zykiem. Wiele pyta? umo?liwia uczniom wykazanie si? umiej?tno?ci? algorytmicznego my?lenia.

Zadania s? testowe. Nale?y wybra? jedn? lub wi?cej poprawnych odpowiedzi spo?ród czterech mo?liwych.

Zawody V edycji Konkursu odb?d? si? w Polsce w dniach:

23, 24, 25 listopada 2010 roku.

Mog? w nich wzi?? udzia? uczniowie wszystkich szkó? w Polsce:

uczniowie szkó? ponadgimnazjalnych 23 listopada 2010
godzina 12.00
uczniowie szkó? gimnazjalnych 24 listopada 2010
godzina 12.00
uczniowie szkó? podstawowych 25 listopada 2010
godzina 12.00


Ch?tnych zapraszamy do nauczycieli informatyki i TI.
· dnia November 04 2010 16:28:22
Czytaj więcej · 0 komentarzy · 791 czytań · Drukuj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktywny ucze?
Ankieta
Jak? ocen? w szkolnej skali wystawi?(a)by? naszej stronie?

Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Nick:

Wiadomość:

Kod potwierdzający:


Wpisz kod potwierdzający:7
25/06/2010 15:39
Zako?czenie,zako?c
zenie i po zako?czeniu. Witamy WAKACJE!

Ewelajna
24/06/2010 22:45
Pewno o 9 jak zwykle xD Zako?czy?am ju? edukacj? w Lo, ale to szczegó? Grin

Ja
24/06/2010 22:35
O której jutro zako?czenie roku szkolnego?

Emilka
24/06/2010 21:58
Hej Hej Ewelino xDD

Ewelcia128
24/06/2010 21:47
Elo ziomy i ziomówy z LO Grin

33
21/05/2010 19:22
siemsssss Grin Cool

29
11/05/2010 01:19
siemano? ;]

4
12/04/2010 16:11
elo

17
03/03/2010 16:43
!

17
03/03/2010 16:43
Sieeeeeeeeeeeema!

7
10/02/2010 18:58
Dwa nowe konkursy organizowane przez BP w Go?dapi dodane, zapraszam.

7
21/12/2009 21:35
Ja w?a?nie schodz? z lapka, poprawi?em troch? b??dów, u?mieszków nowych nie dodam bo nie mam passów do FTP.

4
21/12/2009 21:33
a ty co bedziesz robi?

7
21/12/2009 21:32
Powodzenia Pfft

4
21/12/2009 21:29
Ja se jutro spokojnie zaczne banery i buttony robi?

7
21/12/2009 20:56
No, doda?em newsik, poprawi?em kilka pól w profilach, skonfigurowa?em lekko forum i wszystko jak na razie oki. ;-)

4
21/12/2009 16:54
Ruszamy pe?n? par?

7
21/12/2009 16:20
Pierwszy. Witam.
Wygenerowano w sekund: 0.44 1,609,579 Unikalnych wizyt