September 25 2021 06:33:59
Nawigacja
· Strona g?ówna
· Artyku?y
· Download
· FAQ
· Forum
· Linki
· Kategorie newsów
· HISTORIA SZKO?Y
· Kontakt
· Galeria zdj??
· Szukaj
Rekrutacja 2010/2011
· Terminy rekrutacji
· Zasady
· Podanie do LO
· Podanie do LOD
· Planowany nabór
Dokumenty szkolne
· Statut szko?y i WSO
· Regulamin ZF?S
PSO
· J?zyk polski
· J?zyk angielski
· J?zyk niemiecki
· J?zyk rosyjski
· Matematyka kl. 1
· Matematyka kl. 2
· Matematyka kl. 3
· Chemia
· Informatyka
· Geografia
· PO
· TI
· Religia
· Wychowanie fizyczne
Podr?czniki
· Klasa 1a
· Klasa 1b
· Klasa 1c
· Klasa 1d
· Klasa 1e
Kadra pedagogiczna
· Kadra
Absolwenci
· Podanie o duplikat ?wiadectwa
· Absolwenci LO
· Absolwenci LE
· Absolwenci LOD
· Absolwenci LR
· Absolwenci ?SZZ
· Absolwenci ZSR
· Absolwenci ZSR-Grabowo
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 0
· Najnowszy użytkownik:
Ostatnie artykuły
· Dzie? Babci i Dziadka!
· Karnawa?, zapusty, o...
· Bo?e narodzenia w ró...
Przyjazne strony
UKS Jantar LO

Biblioteka Publiczna w Go?dapi

M?oda Go?dap info

Gimnazjum Go?dap

ZSZ w Go?dapi

Bo?e narodzenia w ró?nych krajach

Zwyczaje i obrz?dy bo?onarodzeniowe
w ró?nych krajach
Pierwsza wzmianka o Bo?ym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, a zamieszcza j? rzymski kalendarz. Ró?ne by?y w przesz?o?ci terminy obchodów ?wi?t Bo?ego Narodzenia. ?wi?towano w styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w maju. Ostatecznie wybrano dat? 25 grudnia – dzie? przesilenia zimowego. Chrze?cijanie ze s?o?cem uto?samiali Chrystusa, nazywaj?c go „S?o?cem Sprawiedliwo?ci”. Tajemnica Bo?ego Narodzenia polega na tym, ?e druga Osoba Boska sta?a si? cz?owiekiem, aby w ciele ludzkim dokona? zbawienia rodzaju ludzkiego za grzechy. Jako Bóg jest wieczny, niesko?czony, wszechobecny i wszechmocny, jako cz?owiek jest ograniczony czasem, przestrzeni? i moc?.

Zwyczaj ubierania choinek narodzi? si? w?ród ludów germa?skich przesz?o 300 lat temu. W dniach przesilania zimy i nocy zawieszano u sufitu ga??zki jemio?y, jod?y, ?wierka, sosny jako symbol zwyci?stwa ?ycia nad ?mierci?, dnia nad noc?, ?wiat?a nad ciemno?ci?. Ko?ció? ch?tnie przej?? ten zwyczaj jako zapowied?, znak i typ Jezusa Chrystusa. Na drzewku zawieszamy ?wiat?a, bo tak cz?sto Jezus o sobie mówi?, ?e jest ?wiat?o?ci? ?wiata.


Po adwentowym oczekiwaniu bezpo?rednim przygotowaniem do ?wi?t Bo?ego Narodzenia jest Wigilia.
W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna si? po zapadni?ciu zmroku, gdy na niebie pojawia si? pierwsza gwiazda.


Wtedy ca?a rodzina gromadzi si? w jednym pokoju, przy stole nakrytym bia?ym obrusem. Pod nim roz?o?one jest siano. Kiedy ju? wszyscy domownicy stan? wokó? sto?u, najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna modlitw?, odczytuje

fragment Pisma ?w. o narodzinach Jezusa, nast?pnie bierze z talerzyka bia?y op?atek, podchodzi do ka?dego, ?amie si? nim i sk?ada ?yczenia. W tym dniu wspomina si? wszystkich, którzy nie mog? by? z nami. To z my?l? o zmar?ych i o ka?dym, kto nie ma gdzie sp?dzi? tego wieczoru, le?y na stole dodatkowe, puste nakrycie.

W czasie Wigilii najwa?niejszy jest op?atek i zawsze pierwszy. Dopiero gdy podzielimy si? op?atkiem, mo?emy skosztowa? czerwonego barszczu z uszkami, czarnego maku, br?zowych orzechów i srebrnych ryb. Przedtem nie wypada ?piewa? nawet kol?d.


Tradycja obchodów ?wi?t Bo?ego Narodzenia jest g??boko zakorzeniona nie tylko
w narodzie polskim. Na ca?ym ?wiecie katolicy ?wi?tuj? narodzenie Jezusa, ale w ka?dym kraju panuj? nieco odmienne zwyczaje. Do rozpowszechniania zwyczaju budowania ??óbków i szopek najwi?cej przyczyni? si? ?w. Franciszek z Asy?u i jego bracia. To on, chc?c przypomnie? narodziny Pana Jezusa, nakaza? nanie?? do groty siana i przyprowadzi? wo?u i os?a. Zawo?a? braci i pobo?nych ludzi. Tam odczyta? im Ewangeli? o narodzeniu Zbawiciela i wyg?osi? kazanie o wcieleniu S?owa.W Hiszpanii odpowiednikiem op?atka jest cha?wa. Przed Bo?ym Narodzeniem ka?da rodzina hiszpa?ska zaopatruje si? w now? szopk?.Wigilijna wieczerza rozpoczyna si? po pasterce. Nast?pnie wszyscy wychodz? na ulice o?wietlone tysi?cami barwnych ?arówek, ?piewaj? kol?dy, ta?cz? i bawi? si? do rana.

G?ównym daniem jest pieczona ryba oraz „ciasto Trzech Króli”, w który zapieka si? drobne upominki.
Prezenty rozdawane s? 6 stycznia w ?wi?to Trzech Króli, na pami?tk? darów, które Jezus otrzyma?.

W Wielkiej Brytanii wigilijny posi?ek zaczyna si? w po?udnie w ?cis?ym gronie rodzinnym. Obiad, bo trudno tu mówi? o wieczerzy, sk?ada si? z pieczonego indyka i „ p?on?cego puddingu”. Wieczorem w Wigili? angielskie dzieci wywieszaj? swoje po?czochy za drzwi, by nazajutrz rano odnale?? je wype?nione prezentami.
Tu narodzi? si? zwyczaj poca?unków pod jemio?? wisz?c? u sufitu.
Taki poca?unek przynosi szcz??cie i spe?nienie ?ycze?.
Londyn jest ojczyzn? pierwszych kartek z ?yczeniami. W 1846 roku Jon Horsley z Anglii zaprojektowa? pierwsz? kartk? ?wi?teczn? z napisem „Weso?ych ?wi?t Bo?ego Narodzenia i szcz??liwego Nowego Roku”.


W Szwecji ?wi?ta Bo?ego Narodzenia rozpoczynaj? si? w pierwsz? niedziel? adwentu. Tradycyjna szwedzka uczta sk?ada si? z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby o do?? md?ym smaku. Potem podaje si? galaretk? wieprzow?, g?owizn? i chleb,
a na deser pierniczki. Nie stawia si? wolnego nakrycia na stole, ale za to odwiedza si? samotnych. Szwedzi nie ?piewaj? kol?d, lecz ta?cz? wokó? choinki.


W Niemczech „Bo?e Narodzenie“ obejmuje trzy dni: 24 grudnia -„Wigili?“, pierwszy dzie? ?wi?t Bo?ego Narodzenia, narodziny Jezusa Chrystusa (25.12.) i drugi dzie? ?wi?t Bo?ego Narodzenia (26.12.). W Wigili? w chrze?cija?skich rodzinach przed lub po uczestnictwie w Mszy ?wi?tej zapala si? ?wiece na choince i wtedy rozpoczyna si? „gwiazdka“ tzw. „Bescherung“. ?piewa si? lub s?ucha si? kol?d i cz?onkowie rodziny obdarowuj? si? wzajemnie prezentami. Dzieciom opowiada si? legend? mówi?c?, i? prezenty przyniós? ?wi?ty Miko?aj lub Dzieci?tko Jezus. Wiele rodzin wynajmuje nawet Miko?aja, którego rol? odgrywaj? studenci przebrani w kostium. W pierwszym i drugim dniu ?wi?t Bo?ego Narodzenia wielu ludzi udaje si? do ko?cio?a na ?wi?teczne msze. 25 i 26 grudnia s? dniami ?wi?tecznymi wolnymi od pracy.


Greckie Bo?e Narodzenie jest spokojnym, uroczystym okresem. Gor?cy okres rozpoczyna si? 6 grudnia w dniu ?wi?tego Miko?aja, kiedy to wszyscy wymieniaj? si? podarunkami i trwa a? do 6 stycznia - ?wi?ta Trzech Króli. Na dzie? przed Bo?ym Narodzeniem i Nowym Rokiem dzieci ?piewaj? co? na wzór kol?d, chodz?c od domu do domu. Te kol?dy maj? b?ogos?awi? domostwa. Cz?sto kol?dy te s? ?piewane przy akompaniamencie ma?ych metalowych trójk?cików i ma?ych glinianych b?benków. Za ?piew dzieci cz?sto nagradzane s? s?odyczami i suszonymi owocami. Na prawie ka?dym stole mo?na znale?? "Christopsomo" ("Chleb Chrystusa"). Jest to okr?g?y bochenek ozdobiony na szczycie krzy?em, wokó? którego ludzie stawiaj? symbole z ciasta przedstawiaj?ce wszystko to, co oznacza d?ugotrwa?o??. Je?li biesiadnicy pochodz? z wyspy i s? rybakami na ich stole zobaczysz chleb z ryb?. Choinki nie s? powszechnie u?ywane w Grecji, a prezenty s? wr?czane 1 stycznia.

Obecnie w wi?kszych miastach mo?na zobaczy? ulice przystrojone w lampki i dekoracje. Powoli zostaje te? przejmowana zachodnia tradycja wys?ania kart z ?yczeniami ?wi?tecznymi do przyjació? i rodziny.


We Francji ?wi?teczn? atmosfer? wyczuwa si? ju? na kilka tygodni przed Bo?ym Narodzeniem. Wszystkich opanowuje gor?czka zakupów. W?a?ciciele sklepów prze?cigaj? si? w pomys?ach dekorowania wystaw. Ulice miast przystrojone s? kolorowymi lampkami i gwiazdkami.

?wi?ta Bo?ego Narodzenia pe?ni? we Francji bardzo wa?n? rol?. S? to ?wi?ta rodzinne. Francuzi wr?czaj? sobie r?cznie robione kartki ?wi?teczne oraz kupuj? prezenty. We Francji, w przeciwie?stwie do Polski, nie ma Wigilii. Francuzi bior? udzia? we mszy, a 25 grudnia siadaj? do wspólnego obiadu. W ten dzie? je si? indyka nadziewanego kasztanami i pije du?o szampana.
We Francji dzieci wierz?, ?e to ma?y Jezus przynosi im prezenty, które w wigilijn? noc wk?ada do bucików ustawionych przy kominku.


BO?E NARODZENIE W CZECHACH I NA S?OWACJI

Okres Bo?ego Narodzenia jest w Republice Czeskiej okresem szczególnym. ?wi?ta s? tu czasem wzajemnych spotka? rodzinnych oraz dniem wolnym, w którym mo?na si? dobrze zabawi?. Ju? kilka tygodni przed Bo?ym Narodzeniem, zarówno w Czechach, jak i na S?owacji, wystawy sklepowe przyci?gaj? klientów specjalnymi promocjami i
kolorowymi ?wiecide?kami.


Prawdziwy okres ?wi?teczny rozpoczyna si? jednak dopiero 24 grudnia. Ludzie wierz?cy przez ca?y ten dzie? zachowuj? post, nast?pnie sk?adaj? sobie ?yczenia i obdarowuj? si? prezentami. W prawie ka?dym domu stoi choinka, wokó? której gromadz? si? domownicy zasiadaj?cy do wspólnej kolacji, gdy na niebie uka?e si? pierwsza gwiazdka.
Na stole nie mo?e na przyk?ad zabrakn?? „váno?ky” – tradycyjnego bia?ego ciasta przypominaj?cego wygl?dem i smakiem polsk? s?odk? cha?k? z bakaliami. Pierwsz? spo?ywan? potraw? s?, podobnie jak w Polsce, op?atki. Nast?pnie na stó? w?druje zupa grzybowa oraz obowi?zkowo ryba, a najlepsz? oczywi?cie jest karp. Na S?owacji, a przede wszystkim w okolicach Bratys?awy, w miejsce zupy grzybowej cz?sto podawany jest kapu?niak. Czesi i S?owacy przywi?zuj? te? ogromn? wag? do suszonych owoców oraz jab?ek, które s?u?? nie tylko do jedzenia, ale tak?e do ?wi?tecznych wró?b.
W okresie bo?onarodzeniowym nasi po?udniowi s?siedzi ?piewaj? oczywi?cie równie? kol?dy, a ludzie nawiedzaj? ko?cio?y, które w Czechach w ci?gu roku ?wiec? pustkami.


We W?oszech ?wi?ta Bo?ego Narodzenia maj? tysi?cletni? tradycj?. W?osi wysy?aj? wiele kartek z ?yczeniami do rodziny i przyjació?.
8 grudnia ubiera si? choink? oraz budowane s? ??obki w ko?cio?ach.

24 grudnia obchodzona jest Wigilia - uroczysta kolacja, podczas której jedzone s? typowe w?oskie ciasta – penettone i pandoro, a tak?e nugat, migda?y i orzechy laskowe.
W?osi bior? udzia? w Pasterce. W czasie Bo?ego Narodzenia rozdaj? prezenty.
Centralne ulice Rzymu zdobi? wielkie choinki.


We wspó?czesnej Rosji bardziej uroczy?cie, ni? Bo?e Narodzenie, ?wi?towana jest noc z 31 grudnia na 1 stycznia. To czas prezentów, które w Rosji przynosz? Dziadek Mróz i jego wnuczka ?nie?ynka. Bo?e Narodzenie jest obchodzone po ?wi?tach Nowego Roku, 7 stycznia. To ?wi?to bardzo radosne, wiele osób udaje si? wtedy do cerkwi, wszyscy sk?adaj? sobie ?yczenia. Rozpoczyna je uroczysta, rodzinna kolacja, czyli Wigilia. Przygotowuje si? postne danie z ziaren pszenicy, miodu i kaszy zmieszanymi z migda?owym lub makowym mlekiem. Do kaszy dodaje si? orzechy lub mak. Takim daniem rozpoczyna si? Wigilia. Na rosyjskim stole wigilijnym obowi?zkowo powinno znale?? si? 12 da? – zgodnie z liczb? aposto?ów – m.in. bliny, ryba i mi?sa w galarecie, pieczyste i pierniki miodowe. Wieczerz? wigilijn? poprzedza ?cis?y post, który przestrzegany jest, a? do pojawienia si? pierwszej gwiazdki, symbolizuj?cej gwiazd? Betlejemsk?.

Do tradycji ?wi?t Bo?ego Narodzenia nale?y m.in. zapalanie ?wiec w oknach i ognisk na ulicach, które maj? rozgrza? w zimow?, mro?n? noc narodzone Dzieci?tko. Dzieci z papierowymi gwiazdami i lampionami w r?kach pukaj? do tych domów, w których zapalono ?wiece, aby z?o?y? ?yczenia domownikom, za?piewa? kol?dy, a nawet odegra? ca?e przedstawienia. Gospodarze zapraszaj? ich do domu, do swojego sto?u lub nagradzaj? ?wi?tecznymi smako?ykami.


Na W?grzech w czasie ?wi?t organizuje si? wielkie bale dla dzieci. Najwa?niejszy z nich odbywa si? w stolicy kraju, Budapeszcie, w budynku Parlamentu. Uczestnicz? w nim znani aktorzy i arty?ci. Pod obrus le??cy na stole wk?ada si? sianko. Wyci?gni?cie najd?u?szego ?d?b?a wró?y d?ugie ?ycie. W czasie Wigilii i ?wi?t Bo?ego Narodzenia W?grzy jedz? pieczonego indyka, zup? rybn? oraz rosó? z kury. Na stole nie mo?e zabrakn?? ciasta z makiem, bo mak zapewnia rodzinie mi?o??.


W Austrii po pi?tej po po?udniu rozbrzmiewa w oknach ma?y dzwoneczek.
To znak, ?e rozpoczyna si? ?wi?teczna kolacja. Austria jest ojczyzn? jednej z najpi?kniejszych kol?d na ?wiecie „Stalle Nacht, heilige nacht” (Cicha noc, ?wi?ta noc).


W Danii na Wigili? podaje si? s?odki ry? z cynamonem i pieczon? g?? z jab?kami. Tradycyjnym daniem jest budy? z ry?em, w którym gospodyni ukrywa migda?. Kto go znajdzie, ten dostaje ?wink? z marcepanu, która zapewnia szcz??cie przez ca?y rok.


W Meksyku ju? 15 grudnia wiesza si? pod sufitem piniat? - gliniane naczynie wype?nione s?odyczami. Pod ni? gromadz? si? dzieci. Jedno z nich rozbija piniat? kijem, co rozpoczyna wy?cig w zbieraniu s?odyczy. G?ównym daniem wigilijnym jest w?dzony dorsz z papryk? i oliw? oraz ma?ymi grzankami. Podaje si? równie? pieczonego indyka, owoce, s?odycze.


?wi?ta Bo?ego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych – cho? raczej w?a?ciwie nale?a?oby u?y? zwrotu ?wi?to - gdy? tradycyjna ameryka?ska rodzina nie obchodzi
Wigilii, a 26 grudnia jest normalnym dniem pracy. Nie umniejsza to
jednak roli, jak? Bo?e Narodzenie pe?ni w kulturze USA. Ka?da ameryka?ska rodzina pieczo?owicie i z du?ym wyprzedzeniem
przygotowuje si? na ich nadej?cie. Ulice i domy przystrajane s? tysi?cem migoc?cych ?wiate?ek i lampek.
W ogródkach i witrynach sklepowych pojawiaj? si? ?wi?teczne dekoracje. Wsz?dzie rozbrzmiewa d?wi?k kol?d, a w powietrzu unosi si? zapach choinek. Jedn? z wa?niejszych tradycji zwi?zanych z Bo?ym Narodzeniem w Stanach Zjednoczonych jest dawanie prezentów – wzajemne obdarowywanie si?. W ka?dym domu pod choink? pi?trz? si? prezenty, a ich otwarcie nast?puje w ?wi?teczny poranek przed ?niadaniem. Kulminacyjnym punktem Bo?ego Narodzenia jest uroczysty obiad, na którym nie mo?e zabrakn?? bli?szej i dalszej rodziny.

POGODNYCH I RADOSNYCH


?WI?T BO?EGO NARODZENIA


?YCZYMYMariusz Strecha

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Nick:

Kod potwierdzający:


Wpisz kod potwierdzający:

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktywny ucze?
Ankieta
Jak? ocen? w szkolnej skali wystawi?(a)by? naszej stronie?

Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Nick:

Wiadomość:

Kod potwierdzający:


Wpisz kod potwierdzający:7
25/06/2010 15:39
Zako?czenie,zako?c
zenie i po zako?czeniu. Witamy WAKACJE!

Ewelajna
24/06/2010 22:45
Pewno o 9 jak zwykle xD Zako?czy?am ju? edukacj? w Lo, ale to szczegó? Grin

Ja
24/06/2010 22:35
O której jutro zako?czenie roku szkolnego?

Emilka
24/06/2010 21:58
Hej Hej Ewelino xDD

Ewelcia128
24/06/2010 21:47
Elo ziomy i ziomówy z LO Grin

33
21/05/2010 19:22
siemsssss Grin Cool

29
11/05/2010 01:19
siemano? ;]

4
12/04/2010 16:11
elo

17
03/03/2010 16:43
!

17
03/03/2010 16:43
Sieeeeeeeeeeeema!

7
10/02/2010 18:58
Dwa nowe konkursy organizowane przez BP w Go?dapi dodane, zapraszam.

7
21/12/2009 21:35
Ja w?a?nie schodz? z lapka, poprawi?em troch? b??dów, u?mieszków nowych nie dodam bo nie mam passów do FTP.

4
21/12/2009 21:33
a ty co bedziesz robi?

7
21/12/2009 21:32
Powodzenia Pfft

4
21/12/2009 21:29
Ja se jutro spokojnie zaczne banery i buttony robi?

7
21/12/2009 20:56
No, doda?em newsik, poprawi?em kilka pól w profilach, skonfigurowa?em lekko forum i wszystko jak na razie oki. ;-)

4
21/12/2009 16:54
Ruszamy pe?n? par?

7
21/12/2009 16:20
Pierwszy. Witam.
Wygenerowano w sekund: 0.48 1,539,350 Unikalnych wizyt