September 25 2021 07:41:35
Nawigacja
· Strona g?ówna
· Artyku?y
· Download
· FAQ
· Forum
· Linki
· Kategorie newsów
· HISTORIA SZKO?Y
· Kontakt
· Galeria zdj??
· Szukaj
Rekrutacja 2010/2011
· Terminy rekrutacji
· Zasady
· Podanie do LO
· Podanie do LOD
· Planowany nabór
Dokumenty szkolne
· Statut szko?y i WSO
· Regulamin ZF?S
PSO
· J?zyk polski
· J?zyk angielski
· J?zyk niemiecki
· J?zyk rosyjski
· Matematyka kl. 1
· Matematyka kl. 2
· Matematyka kl. 3
· Chemia
· Informatyka
· Geografia
· PO
· TI
· Religia
· Wychowanie fizyczne
Podr?czniki
· Klasa 1a
· Klasa 1b
· Klasa 1c
· Klasa 1d
· Klasa 1e
Kadra pedagogiczna
· Kadra
Absolwenci
· Podanie o duplikat ?wiadectwa
· Absolwenci LO
· Absolwenci LE
· Absolwenci LOD
· Absolwenci LR
· Absolwenci ?SZZ
· Absolwenci ZSR
· Absolwenci ZSR-Grabowo
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 0
· Najnowszy użytkownik:
Ostatnie artykuły
· Dzie? Babci i Dziadka!
· Karnawa?, zapusty, o...
· Bo?e narodzenia w ró...
Przyjazne strony
UKS Jantar LO

Biblioteka Publiczna w Go?dapi

M?oda Go?dap info

Gimnazjum Go?dap

ZSZ w Go?dapi

News
Tydzie? dla oszcz?dzania 2010
Konkurs
KONKURS NA REPORTA?


Pu?? wodze fantazji! Poka? ?wiat finansów pe?en barw i zach?? innych do oszcz?dzania!

Tegoroczna formu?a konkursu pozwoli Ci poczu? si? prawdziwym artyst?. Przygotuj fotostory, zaprojektuj plakat a nawet poku? si? o nakr?cenie filmu – najbardziej kreatywne pomys?y wype?nione tre?ciami edukacyjnymi obsypiemy cennymi nagrodami.

Film nie powinien by? d?u?szy ni? 3 minuty, fotostory (fotoreporta?) – maksymalnie 10-slajdowy, a plakat zrobiony w wersji elektronicznej.

Termin nadsy?ania prac na konkurs na reporta? up?ywa 26 listopada 2010.


W konkursie zostan? przyznane nast?puj?ce nagrody oraz wyró?nienia [kwoty netto]:


Kategoria Szko?a

I miejsce – 10 000 z? (5 000 z? – ucze?/uczniowie; 5 000 z? – nauczyciel/opiekun)

3 wyró?nienia: ka?de po 2 000 z? (1 000 z? – ucze?/uczniowie; 1 000 z? – nauczyciel/opiekun)

Wszelkiego rodzaju informacje na stronie: www.tdo.edu.pl
· dnia October 06 2010 23:34:00 · 0 komentarzy · 443 czytań · Drukuj
MI?DZYNARODOWY MECZ SIATKÓWKI DZIEWCZ?T
Aktualno?ci
MI?DZYNARODOWY MECZ SIATKÓWKI DZIEWCZ?T

LO GO?DAP vs. GUSIEW

2 PA?DZIERNIK 2010 r GODZ. 13.30 w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
· dnia September 28 2010 19:50:22
0 komentarzy · 397 czytań · Drukuj
KNOW AMERICA 2010
Konkurs
Konkurs internetowy Know America 2011


Konkurs sk?ada si? z trzech etapów. W pierwszym uczniowie, po zarejestrowaniu si? na stronie konkursu, "internetowo" odpowiadaj? na 60 pyta? w j?zyku polskim i 20 pyta? po angielsku. Pytania maj? form? testu wielokrotnego wyboru, obejmuj?cego takie dziedziny jak kultura, popkultura, historia, ameryka?ski system polityczny, bie??ca sytuacja spo?eczno-gospodarcza, stosunki polsko-ameryka?skie, system edukacji, geografia, "s?ynne cytaty", sport USA. Liczb? prawid?owych odpowiedzi liczy komputer. 60 uczestników pierwszego etapu, którzy uzyskaj? najwi?cej punktów zakwalifikuje si? do drugiego etapu, który b?dzie polega? na napisaniu eseju (po polsku), na jeden z 15 tematów. Szczegó?owe informacje dotycz?ce wymaga? w tej cz??ci zostan? przedstawione na stronie konkursu w momencie opublikowania tematów prac pisemnych. 15 autorów najlepszych esejów przejdzie do III, ustnego etapu, który odb?dzie si? w Collegium Civitas w Warszawie. B?dzie on polega? na przygotowaniu prezentacji na jeden z podanych tematów.
· dnia September 23 2010 14:22:24
Czytaj więcej · 0 komentarzy · 455 czytań · Drukuj
Konkurs na wykonanie torby ekologicznej
KonkursPrzedmiotem konkursu jest samodzielne opracowanie i wykonanie torby ekologicznej, czyli wielokrotnego u?ytku. Przyjmujemy torby wykonane indywi-dualnie. Ocenie podlega? b?dzie wykonanie, pomys? i funkcjonalno??.
Po rozstrzygni?ciu konkursu i zaprezentowaniu prac na wystawie pokonkursowej, torby zostan? zwrócone ich autorom.
przysy?anie prac do
18.02.2011,
rozstrzygni?cie do
04.03.2011
· dnia September 17 2010 16:18:57
Czytaj więcej · 0 komentarzy · 452 czytań · Drukuj
Konkurs na blog - Krajobraz kulturowy, którego nie znacie
Konkurs
Konkurs na blog - Krajobraz kulturowy, którego nie znacie

· dnia September 17 2010 15:58:34
Czytaj więcej · 0 komentarzy · 428 czytań · Drukuj
Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stefana ?eromskiego
Konkurs
Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stefana ?eromskiego


data og?oszenia konkursu: 2010 – 09 – 14
data zako?czenia: 2010 – 11 – 15
data og?oszenia wyników: 2010 – 11 – 17
adres: Biblioteka Publiczna, 19 - 500 Go?dap, ul. Partyzantów 31

· dnia September 15 2010 16:42:07
Czytaj więcej · 0 komentarzy · 422 czytań · Drukuj
Od pomys?u do przemys?u
Newsy
W imieniu w?asnym, organizatora i koordynatora obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach – osiemnastych ju? w Polsce
Biblioteka Publiczna w Go?dapi
zaprasza na wydarzenie kulturalne EDD w formie warsztatów r?kodzielniczych „Od pomys?u do przemys?u”,
które odb?dzie si?
dnia 18 wrze?nia 2010 r.
w godz. 10.00 – 14.00
w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach
ul. Mereckiego 6
19-504 Dubeninki
pod has?em regionalnym:
„Warto?? techniki i sztuki zapomnianych zawodów na ziemi go?dapskiej”
· dnia September 15 2010 16:38:30
Czytaj więcej · 0 komentarzy · 434 czytań · Drukuj
Przy?apani na czytaniu
KonkursBiblioteka szkolna Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Jana Paw?a II w Go?dapi organizuje fotograficzny konkurs dla uczniów szko?y.

Okazj? do zorganizowania konkursu jest Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych. Prace maj? przedstawia? autora, b?d? te? inn? osob? "przy?apan? na czytaniu". Uczestnicy maj? dostarczy? do trzech fotografii w formacie 21x30 cm, 15x21 cm lub te? w cyfrowej wersji - na p?ycie CD (akceptowany jest równie? inny no?nik pami?ci). Zg?oszone fotografie musz? zawiera?: tytu?, miejsce wykonania oraz dane autora. Biblioteka szkolna b?dzie przyjmowa? prace do 25 pa?dziernika 2010r. Nagrodzone prace zostan? zaprezentowane na pokonkursowej wystawie. Zwyci?zca otrzyma nagrod? ksi??kow?.
· dnia September 10 2010 16:21:39
0 komentarzy · 392 czytań · Drukuj
Dodatkowe zdj?cia zdj?cia z czewrcowych Dni Sportu Szkolnego w LO
Aktualno?ci
Aby dostarczy? Wam wi?kszej ilo?ci lepszych jako?ciowo zdj?? z bie??cych wydarze? z ?ycia szko?y uruchomi?em us?ug? Google PICASA Web Albums, która pozwala na szybkie i proste przegl?danie zdj??.
>>>LINK GO WSZYSTKICH GALERII<<<<
Poni?ej przyk?adowa galeria zawieraj?ca fotografie zrobione przez p. Bogdana Jejera podczas Dni Sportu Szkolnego w czerwcu bie??cego roku. Mi?ego ogl?dania ;-)

23-24.06.2010 Dni Sportu Szkolnego
· dnia September 07 2010 18:21:32
0 komentarzy · 443 czytań · Drukuj
Rozpocz?cie roku szkolnego 2010/2011
WydarzeniaInformujemy, i? uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2010/2011 odb?dzie si? dn. 01.09.2010r. (?roda) o godzinie 9:00.

Rozpocz?cie roku odb?dzie si? na boisku szkolnym, w razie z?ej pogody zostanie przeniesione do hali sportowej.
· dnia August 31 2010 16:05:11
0 komentarzy · 447 czytań · Drukuj
LISTA PRZYJ?TYCH DO LO - 07.07.2010 r.
Og?oszono dzi? list? przyj?tych do go?dapskiego Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Jana Paw?a II w Go?dapi.

Szybki jej podgl?d mo?na znale?? pod tym linkiem:
Lista Przyj?tych 2010/2011 - Podgl?d

W razie usterek/problemów oryginalny dokument pobra? mo?na z poni?szego odno?nika:
Lista Przyj?tych 2010/2011 - Pobieranie


Komisja w wyniku post?powania kwalifikacyjnego stwierdza, ?e nie zosta? dokonany pe?ny nabór do szko?y.
1. Komisja po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentów kandydatów do Liceum stwierdza, ?e nie wszyscy kandydaci przyj?ci w dniu 02 lipca 2010r.
dostarczyli orygina?y ?wiadectw uko?czenia gimnazjum, wobec tego kandydaci ci zostali skre?leni z listy przyj?tych.
2. Komisja po ponownym post?powaniu kwalifikacyjnym ustali?a list? przyj?tych do Liceum Ogólnokszta?c?cego na rok szkolny 2010/2011.
4. Pozosta?y wolne miejsca w klasach o profilu matematyczno-informatycznym, historyczno-geograficznym i biologiczno-chemicznym
5. Osoby, które przy nazwisku maj? wykazan? zmian? profilu proszone s? o wybór nowego spo?ród profili: matematyczno-informatyczny,historyczno-geograficzny, biologiczno-chemiczny.
· dnia July 07 2010 14:35:57
0 komentarzy · 418 czytań · Drukuj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktywny ucze?
Ankieta
Jak? ocen? w szkolnej skali wystawi?(a)by? naszej stronie?

Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Nick:

Wiadomość:

Kod potwierdzający:


Wpisz kod potwierdzający:7
25/06/2010 15:39
Zako?czenie,zako?c
zenie i po zako?czeniu. Witamy WAKACJE!

Ewelajna
24/06/2010 22:45
Pewno o 9 jak zwykle xD Zako?czy?am ju? edukacj? w Lo, ale to szczegó? Grin

Ja
24/06/2010 22:35
O której jutro zako?czenie roku szkolnego?

Emilka
24/06/2010 21:58
Hej Hej Ewelino xDD

Ewelcia128
24/06/2010 21:47
Elo ziomy i ziomówy z LO Grin

33
21/05/2010 19:22
siemsssss Grin Cool

29
11/05/2010 01:19
siemano? ;]

4
12/04/2010 16:11
elo

17
03/03/2010 16:43
!

17
03/03/2010 16:43
Sieeeeeeeeeeeema!

7
10/02/2010 18:58
Dwa nowe konkursy organizowane przez BP w Go?dapi dodane, zapraszam.

7
21/12/2009 21:35
Ja w?a?nie schodz? z lapka, poprawi?em troch? b??dów, u?mieszków nowych nie dodam bo nie mam passów do FTP.

4
21/12/2009 21:33
a ty co bedziesz robi?

7
21/12/2009 21:32
Powodzenia Pfft

4
21/12/2009 21:29
Ja se jutro spokojnie zaczne banery i buttony robi?

7
21/12/2009 20:56
No, doda?em newsik, poprawi?em kilka pól w profilach, skonfigurowa?em lekko forum i wszystko jak na razie oki. ;-)

4
21/12/2009 16:54
Ruszamy pe?n? par?

7
21/12/2009 16:20
Pierwszy. Witam.
Wygenerowano w sekund: 0.26 1,539,377 Unikalnych wizyt