September 25 2021 07:52:35
Nawigacja
· Strona g?ówna
· Artyku?y
· Download
· FAQ
· Forum
· Linki
· Kategorie newsów
· HISTORIA SZKO?Y
· Kontakt
· Galeria zdj??
· Szukaj
Rekrutacja 2010/2011
· Terminy rekrutacji
· Zasady
· Podanie do LO
· Podanie do LOD
· Planowany nabór
Dokumenty szkolne
· Statut szko?y i WSO
· Regulamin ZF?S
PSO
· J?zyk polski
· J?zyk angielski
· J?zyk niemiecki
· J?zyk rosyjski
· Matematyka kl. 1
· Matematyka kl. 2
· Matematyka kl. 3
· Chemia
· Informatyka
· Geografia
· PO
· TI
· Religia
· Wychowanie fizyczne
Podr?czniki
· Klasa 1a
· Klasa 1b
· Klasa 1c
· Klasa 1d
· Klasa 1e
Kadra pedagogiczna
· Kadra
Absolwenci
· Podanie o duplikat ?wiadectwa
· Absolwenci LO
· Absolwenci LE
· Absolwenci LOD
· Absolwenci LR
· Absolwenci ?SZZ
· Absolwenci ZSR
· Absolwenci ZSR-Grabowo
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 0
· Najnowszy użytkownik:
Ostatnie artykuły
· Dzie? Babci i Dziadka!
· Karnawa?, zapusty, o...
· Bo?e narodzenia w ró...
Przyjazne strony
UKS Jantar LO

Biblioteka Publiczna w Go?dapi

M?oda Go?dap info

Gimnazjum Go?dap

ZSZ w Go?dapi

News
VIII Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "INTERSIE?"
Konkurs

Od 1 listopada rusza VIII Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "INTERSIE?"


Wszystkich zainteresowanych zach?cam do kontaktu z nauczycielami informatyki i TI.
Konkurs obejmuje nast?puj?ce zagadnienia (zgodne z sylabusami ECCC):

* programowanie,
* bazy danych,
* technologie mobilne,
* technologie informacyjno-komunikacyjne,
* sprz?t i oprogramowanie komputerowe,
* multimedia.

Etapy Konkursu:

* Etap internetowy cz. I. - etap ogólnopolski,
* Etap internetowy cz. II. - etap wojewódzki.
* Fina? stacjonarny - okr?gowy;
* Fina? stacjonarny - ogólnopolski.
Ogólnopolski Konkurs Informatyczny INTERSIE? ju? od sze?ciu lat promuje m?ode talenty. Rok temu czwórka naszych uczniów by?a w czo?ówce etapu okr?gowego (fina? wojewódzki w Olsztynie).

Zapraszamy do udzia?u i ?yczymy sukcesów!!!

· dnia November 04 2010 15:26:08 · 0 komentarzy · 425 czytań · Drukuj
Historia Szko?y
Do pobraniaZapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania si? z prezentacj? autorstwa p. Ryszarda Wrzoska, ukazuj?c? bogat? histori? naszego Liceum na przestrzeni ostatnich 60 lat.

Historia Szko?y.doc
· dnia November 03 2010 16:29:01
0 komentarzy · 411 czytań · Drukuj
OG?OSZENIE WYBORCZE KOMITETU KLASY II"B"
Aktualno?ci
· dnia November 02 2010 13:09:02
Czytaj więcej · 0 komentarzy · 406 czytań · Drukuj
Olimpiada Teologii Katolickiej XII
Aktualno?ci


Zapraszamy do udzia?u w XXI Olimpiadzie Teologii Katolickiej !

18 listopada 2010 r. - etap szkolny

Zawody I stopnia (etap szkolny)
LITERATURA:

* Katechizm Ko?cio?a Katolickiego, Pozna? 1994:
o mi?osierdzie przymiotem Boga widocznym w dziele stworzenia i odkupienia
(nr 210-221, 295, 410-412, 457-458, 604-605);
o mi?osierdzie Bo?e w ?yciu i dzia?alno?ci Ko?cio?a: sakrament Eucharystii
(nr 1323)
o mi?osierdzie Bo?e w ?yciu i dzia?alno?ci Ko?cio?a: sakrament pokuty i odpuszczenia grzechów
(nr 981-983; 1422, 1468-1470, 1489, 1846-1848);
o mi?osierdzie jako dzie?o pokuty i mi?o?ci
(nr 1473, 2185, 2300, 2443-2449, 2462-2463).
* Jan Pawe? II, Homilia podczas Mszy ?w. z okazji konsekracji ?wi?tyni Bo?ego Mi?osierdzia, Kraków ?agiewniki, 17 sierpnia 2002 r.
* Jan Pawe? II, Homilia podczas Mszy ?w. beatyfikacyjnej, Kraków B?onia, 18 sierpnia 2002 r.
* Biogramy nast?puj?cych postaci z cz??ci Niezb?dnika: "?wiadkowie mi?osierdzia":
o ?wi?ta Jadwiga Królowa
o ?wi?ty Jan Kanty
o ?wi?ty Brat Albert
o ?wi?ta siostra Faustyna


Wszystkie materia?y dost?pne do pobrania ze strony http://www.otk.pl/ w zak?adce "Literatura"


Po wi?cej szczegó?ów, lub w celu zapisania si?, nale?y skontaktowa? si? z p. Gra?yn? Zar?b?
· dnia October 27 2010 23:34:49
Czytaj więcej · 0 komentarzy · 454 czytań · Drukuj
Uroczyste Obchody 60-lecia Szko?y
Aktualno?ci

60-lecie szko?y


Dzie? 14 pa?dziernika 2010 roku by? dla LO im. Jana Paw?a w Go?dapi dniem wyj?tkowym. Uczniowie i pracownicy szko?y uroczy?cie obchodzili jubileusz. 60-lecie istnienia liceum ogólnokszta?c?cego w Go?dapi i tradycyjny Dzie? Edukacji Narodowej. Zaproszono na t? uroczysto?? wielu go?ci: w?adze o?wiatowe, ko?cielne, samorz?dowe, przedstawiciele wspó?pracuj?cych ze szko?? zak?adów pracy, emerytów pracuj?cych kiedy? w placówce, rodziców uczniów i absolwentów

Uroczysto?? rozpocz??a si? msz? ?w. w ko?ciele NMP Matki Ko?cio?a, któr? celebrowa? jego ekscelencja biskup Romuald Kami?ski. Na msz? uczniowie i pracownicy liceum przemaszerowali ulicami miasta prezentuj?c swój sztandar z wizerunkiem Jana Paw?a II - patrona szko?y.

W homilii przygotowanej na t? uroczysto?? ksi?dz biskup odwo?ywa? si? do s?ów Jana Paw?a II, mówi? o czynieniu dobra i odpowiedzialno?ci za wychowanie m?odzie?y.

W ceremonii brali udzia? nie tylko kap?ani z parafii z proboszczem ksi?dzem Stanis?awem Gadomskim na czele ale tak?e kap?ani b?d?cy absolwentami liceum ks. Jerzy Balcer , ks. Jaros?aw Mierzejewski i ks. Jerzy Ogórek.

Po mszy uczestnicy uroczysto?ci udali si? do sali widowiskowej Domu Kultury gdzie odby?a si? oficjalna cz??? imprezy. Po przywitaniu go?ci przez Pana dyrektora Grzegorza Klimaszewskiego minut? ciszy uczczono pami?? wszystkich zmar?ych pracowników szko?y.

Nast?pnie nauczyciel historii Pan Ryszard Wrzosek zaprezentowa? historie szko?y. Przedstawi? 60 lat istnienia w Go?dapi ?redniej szko?y o poziomie licealnym: przemiany pokoleniowe, zmiany programowe zwi?zane z prze?omami historycznymi, wydarzenia wa?ne dla funkcjonowania szko?y. Prezentacja zawiera?a fakty ilustrowane fotografiami z dawnych lat.

Nast?pnie z okoliczno?ciowymi przemówieniami wyst?pili zaproszeni go?cie: starosta Powiatu Go?dapskiego Jaros?aw Podziewski, przewodnicz?cy Rady Powiatu Stefan Piech, przedstawicielka kuratorium Ewa Winnicka, wiceburmistrz Jacek Mory, przewodnicz?ca Rady Rodziców Barbara Wo?niak i zas?u?ony kombatant by?y dyrektor banku w Go?dapi Pan Mieczys?aw Sztabi?ski.

Nast?pnie odczytano listy z gratulacjami i ?yczeniami od Wojewody warmi?sko-mazurskiego Mariana Podziewskiego, cz?onka urz?du Marsza?kowskiego Jaros?awa S?omy- naszych wybitnych absolwentów oraz pos?a na sejm Tadeusza Iwi?skiego.

Poniewa? jubileusz zbieg? si? ze ?wi?tem edukacji krótk? chwil? po?wi?cono, by z?o?y? ?yczenia pracownikom szko?y. Uczniowie klasy 1a pi?knie wyrecytowali wiersz Joanny Kudlowicz p.t. Nauczycielu, który jest dowcipnym i bardzo ciep?ym apelem do pedagogów oraz piosenka okoliczno?ciowa przedstawiaj?ca humanistycznie ci??k? prac? nauczycieli. By?y tak?e z okazji ?wi?ta odznaczenia i nagrody. Przedstawicielka kuratorium zaprezentowa?a odznaczanych nauczycieli, którzy ze wzgl?du na uroczysto?? 60-lecia liceum nie wzi?li udzia?u we wr?czeniu medali przez Ministra O?wiaty w Olsztynie. Medale Komisji Edukacji Narodowej- najwy?sze odznaczenie resortowe otrzymali: pani Jadwiga Bia?okozowicz, pani Urszula Wrzosek i pan Ryszard Wrzosek. Srebrny krzy? zas?ugi otrzyma? dyrektor Grzegorz Klimaszewski.

Po cz??ci oficjalnej przysz?a kolej na cz??? artystyczn?. By? to wyj?tkowy monta? pocz?tkowo muzyczny z elementami ta?ca klasycznego pokazuj?cy wi?zi pokoleniowe mi?dzy by?ymi i obecnymi uczniami szko?y i pokazuj?cy nieub?agane przemijanie czasu. W programie brali udzia? absolwenci naszej szko?y z ró?nych roczników: panie: Anna Fiedorowicz, Beata Dudko, Jadwiga Kowalewska, Anna ?aguna i Marta Jurgie?an oraz panowie Jan Ste?, Mariusz Parat, Piotr ?aguna i Piotr Wasilewski. Prezentowali oni nastrojowe wiersze Leopolda Staffa. Uczniowie klasy 2c: Zuzanna Brzozowska, Barbara Fiedorowicz, Mirella Cha?as, Natalia Kiler, Ewelina Dziobkowska oraz Mateusz Siekierski, Maciej Skórczy?ski, Szymon Kondraciuk, Karol Pobielski zaprezentowali pi?kn? radosn? poezje Kazimierza Wierzy?skiego.

Na instrumentach grali: absolwent Robert Magielnicki i uczennica Aleksandra Kowalewska. Pi?kne uk?ady taneczne przygotowane przez pracowników Domu Kultury zaprezentowa?y Ania Buczy?ska i Edyta Sztuczka oraz Dagmara Cha?upa i Piotr Budzi?ski.

Na zako?czenie jeden z absolwentów serdecznie podzi?kowa? przygotowuj?cej ten program artystyczny pani Urszuli Wrzosek.

Najwi?cej braw uzyska? ostatni punkt uroczysto?ci. Przedstawiono nagrywany poprzedniego dnia lipdub, w którym brali udzia? wszyscy aktualni uczniowie i pracownicy szko?y. Ta nowa forma prezentowania spo?eczno?ci wzbudzi?a entuzjazm i wnios?a do 60-lecia obchodów jubileuszowych wiele rado?ci.

Uroczysto?? prowadzi?a Anna Klimaszewska - uczennica klasy 1a

Po cz??ci artystycznej odby?o si? w szkole okoliczno?ciowe przyj?cie po??czone z prezentacj? osi?gni?? szko?y w ró?nych dziedzinach.

Autor: p. Urszula Wrzosek
Opracowa?: p. Kamil Kocikowski


60 LAT SZKO?Y
· dnia October 26 2010 16:31:35
0 komentarzy · 480 czytań · Drukuj
X Dzie? Papieski
Aktualno?ci
X DZIE? PAPIESKI


„JAN PAWE? II – ODWAGA ?WI?TO?CI”

W 2000 r. Konferencja Episkopatu Polski, na wniosek Fundacji Dzie?o Nowego Tysi?clecia postanowi?a, ?e corocznie w niedziel? poprzedzaj?c? 16.10. obchodzony b?dzie Dzie? Papieski. W tym roku przypad? on 10.10.2010r.

W naszej szkole w ramach Dni Papieskich odby?a si? pielgrzymka maturzystów na Jasn? Gór?. Wykonano 3 gazetki szkolne po?wi?cone Papie?owi (gablota na korytarzu, pracownie 11 i 34). Zorganizowano wystaw? ksi??ek Jana Paw?a II w bibliotece szkolnej. W ka?dej klasie odby?a si? lekcja po?wi?cona Patronowi naszej szko?y.

13.10.2010r. na terenie naszej szko?y zosta?a przeprowadzona zbiórka pieni?dzy na stypendia dla ubogiej ale zdolnej m?odzie?y. Zebrano 135,68 z?. Aktywnie w t? akcj? w??czy?a si? klasa 3b. Wolontariuszom serdecznie dzi?kujemy za pomoc.

Nades?a?a: p. Gra?yna Zar?ba


X Dzie? Papieski
· dnia October 22 2010 15:06:23
0 komentarzy · 366 czytań · Drukuj
Wojewódzkie Mistrzostwa w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych
Aktualno?ciW czwartek, 21 pa?dziernika 2010 r. reprezentacja nszego LO wzi??a udzia? w Mistrzostwach Województwa Warmi?sko-Mazurskiego w Sztafetowych Biegach Prze?ajowych.
Nasi uczniowie zaj?li wysokie czwarte miejsce, pokonuj?c konkurencj? z terenu ca?ego województwa.
W sk?ad dru?yny weszli:
1. Witkowski Piotr
2. Wilczewski Józef
3. Ciszewski Przemys?aw
4. Matulewicz Dawid
5. Lejmel Kamil
6. Wronowski Dawid
7. Twarowski Tomasz
8. Maku? Krzysztof
9. S?omski Maciej
10. Brodowski Daniel
11. Wawrzyn Damian

Zdj?cia ju? nied?ugo.
· dnia October 22 2010 14:20:33
0 komentarzy · 388 czytań · Drukuj
CZARNE PUNKTY NA ZIELONEJ MAPIE
KonkursMazurski Zwi?zek Mi?dzygminny – Gospodarka Odpadami w Gi?ycku og?asza II edycj? konkursu dla dzieci i m?odzie?y szkolnej pt.
CZARNE PUNKTY NA ZIELONEJ MAPIE


Konkurs jest skierowany do dzieci i m?odzie?y szkolnej z obszaru dzia?ania MZM-GO. Ma polega? na wyprawie do lasu, po??czonej z poznawaniem le?nych ekosystemów, i sporz?dzeniu szkicowych mapek zwiedzanego obszaru z naniesionymi lokalizacjami wykrytych tzw. „dzikich” wysypisk ?mieci oraz miejsc nielegalnego zrzutu szamba.

Podstawowym celem realizacji konkursu jest uwra?liwienie dzieci i m?odzie?y szkolnej powiatu gi?yckiego, w?gorzewskiego, piskiego i cz??ciowo go?dapskiego oraz k?trzy?skiego na zagro?enia dla ?rodowiska naturalnego, wynikaj?ce z nieodpowiedzialnych zachowa? doros?ych, dewastuj?cych cenne dziedzictwo naturalne, poprzez nielegalne wyrzucanie odpadów i wylewanie szamba w nieprzeznaczonych do tego miejscach. ??czy si? to z kszta?towaniem w?ród m?odego pokolenia proekologicznych zachowa? i nawyków, b?d?cych niezwykle po??danym elementem ?wiadomo?ci nowoczesnego spo?ecze?stwa obywatelskiego. Celem wtórnym, acz równie? niezmiernie istotnym, jest wynikaj?ca z efektów konkursowej zabawy mo?liwo?? likwidacji dzikich wysypisk odpadów i miejsc zrzutu szamba oraz administracyjnego przeciwdzia?ania ich reaktywacji. Taki, konkretny efekt przeprowadzonego konkursu, b?dzie te? mia? niebagatelne znaczenie w kszta?towaniu poczucia odpowiedzialno?ci m?odego pokolenia, jak równie? poczucia skuteczno?ci zachowa? i dzia?a?, podejmowanych w celach ochrony wspólnego dziedzictwa naturalnego.Tegoroczna edycja konkursu b?dzie przebiega?a pod has?em „Jesie? Le?nych Ludzi”, nawi?zuj?cym do popularnej ksi??ki dla dzieci i m?odzie?y – „Lato le?nych ludzi”, autorstwa wybitnej polskiej pisarki – Marii Rodziewiczówny (1863 – 1944). Ksi??ka ta, opisuj?ca wakacje grupy dzieci w puszcza?skich ost?pach, niesie przes?anie o pi?knie oraz sile natury i jej ozdrowie?czym wp?ywie na cz?owieka, który powinien z ni? harmonijnie wspó??y?. Wskazanym jest, aby nauczyciele i opiekunowie grup, bior?cych udzia? w konkursie, zapoznali swoich podopiecznych z ksi??k? i jej przes?aniem, wykorzystuj?c fragmenty dzie?a oraz biografi? autorki.Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.

Regulamin konkursu znajduje si? na stronie www.mzmgo.mazury.pl.
· dnia October 19 2010 11:26:35
0 komentarzy · 418 czytań · Drukuj
Pielgrzymka Maturzystów
Pielgrzymka Maturzystów

W dniach 6-9.10.2010r. 48 maturzystów z klas 3a, 3b, 3c, 3d i 3e pod opiek? : ks. Krzysztofa Zubrzyckiego, Moniki Jarockiej, Gra?yny Zar?ba i 2 kleryków z E?ku wzi??o udzia? w pielgrzymce szlakiem Jana Paw?a II :
Jasna Góra – ?agiewniki – Kraków – Kalwaria Zebrzydowska – O?wi?cim – Jasna Góra
6.10.2010r. uczestniczyli?my w X zje?dzie szkó? im. Jana Paw?a II. Wzi??o w nim udzia? ponad 22 tysi?ce uczniów z blisko tysi?ca szkó?. Brali?my aktywny udzia? we Mszy ?wi?tej, w adoracji Krzy?a, który Jan Pawe? II trzyma? w swoich d?oniach podczas ostatniej wielkopi?tkowej Drogi Krzy?owej i w modlitwie ró?a?cowej.
Na Jasnej Górze zwiedzili?my: Skarbiec, Muzeum 600-lecia, Arsena?, Wie??.
Zwiedzanie Krakowa (7.10.2010r.) rozpocz?li?my od Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego w ?agiewnikach. Potem by?a Starówka, Sukiennice i Wawel. Byli?my te? przy grobie pary prezydenckiej - Lecha i Marii Kaczy?skich.
Nast?pnie zobaczyli?my Sanktuarium Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie cz?sto pielgrzymowa? Jan Pawe? II. Odwiedzili?my równie? Wadowice – rodzinne miasto Papie?a. Niestety nie uda?o nam si? by? w muzeum w O?wi?cimiu.
8.10.2010 r. wrócili?my do Cz?stochowy na zjazd maturzystów z diecezji e?ckiej. Wzi?li?my udzia? w wyk?adzie: „Czy jest Bóg?” ks. Zbigniewa Kordeckiego, w programie ewangelizacyjnym alumnów WSD w E?ku, w Apelu Jasnogórskim i Drodze Krzy?owej. Modlili?my si? w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo?ej. Pielgrzymka maturzystów zako?czy?a si? Eucharysti?, której przewodniczy? ks. bp Jerzy Mazur.
Pe?ni wra?e?, planów i i nadziei wrócili?my do Go?dapi.
Nades?a?a p. Gra?yna Zar?ba


Pielgrzymka Maturzystów 2010
· dnia October 17 2010 14:09:20
0 komentarzy · 391 czytań · Drukuj
LipDub Liceum Ogólnokszta?c?cego w Go?dapi
Aktualno?ci

LipDub LO w Go?dapi from Serwis M?oda Go?dap on Vimeo.

· dnia October 17 2010 14:04:01
Czytaj więcej · 0 komentarzy · 368 czytań · Drukuj
Konkurs na LOGO UKS
Konkurs

Uczniowski Klub Sportowy JANTAR

og?asza Konkurs na logo klubu

Szczegó?y i regulamin w "Czytaj wi?cej..."

· dnia October 08 2010 15:54:17
Czytaj więcej · 0 komentarzy · 434 czytań · Drukuj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktywny ucze?
Ankieta
Jak? ocen? w szkolnej skali wystawi?(a)by? naszej stronie?

Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Nick:

Wiadomość:

Kod potwierdzający:


Wpisz kod potwierdzający:7
25/06/2010 15:39
Zako?czenie,zako?c
zenie i po zako?czeniu. Witamy WAKACJE!

Ewelajna
24/06/2010 22:45
Pewno o 9 jak zwykle xD Zako?czy?am ju? edukacj? w Lo, ale to szczegó? Grin

Ja
24/06/2010 22:35
O której jutro zako?czenie roku szkolnego?

Emilka
24/06/2010 21:58
Hej Hej Ewelino xDD

Ewelcia128
24/06/2010 21:47
Elo ziomy i ziomówy z LO Grin

33
21/05/2010 19:22
siemsssss Grin Cool

29
11/05/2010 01:19
siemano? ;]

4
12/04/2010 16:11
elo

17
03/03/2010 16:43
!

17
03/03/2010 16:43
Sieeeeeeeeeeeema!

7
10/02/2010 18:58
Dwa nowe konkursy organizowane przez BP w Go?dapi dodane, zapraszam.

7
21/12/2009 21:35
Ja w?a?nie schodz? z lapka, poprawi?em troch? b??dów, u?mieszków nowych nie dodam bo nie mam passów do FTP.

4
21/12/2009 21:33
a ty co bedziesz robi?

7
21/12/2009 21:32
Powodzenia Pfft

4
21/12/2009 21:29
Ja se jutro spokojnie zaczne banery i buttony robi?

7
21/12/2009 20:56
No, doda?em newsik, poprawi?em kilka pól w profilach, skonfigurowa?em lekko forum i wszystko jak na razie oki. ;-)

4
21/12/2009 16:54
Ruszamy pe?n? par?

7
21/12/2009 16:20
Pierwszy. Witam.
Wygenerowano w sekund: 0.22 1,539,383 Unikalnych wizyt