Miko?ajki w LO
Dodane przez dnia December 17 2010 00:09:58
Szóstego grudnia w Liceum
Ogólnokszta?c?cym w Go?dapi odby?o si? niemieckoj?zyczne przedstawienie z okazji Miko?ajek. Imprez? rozpocz??a wizyta ?w. Miko?aja, który rozda? m?odzie?y s?odkie prezenty.
Nast?pnie uczniowie zaprezentowali efekty miesi?ca zmaga? ze scenariuszem bajki Kopciuszek ("Aschenputtel").
Widownia nie mia?a ?adnych problemów ze zrozumieniem bajki, a publiczno?? przyj??a wyst?p z aplauzem.

W pó?niejszym terminie opowiastk? obejrza?y tak?e grupy uczniów ucz?cych si? j?zyka niemieckiego z Gimnazjum nr I im. Noblistów Polskich oraz Szko?y Podstawowej nr 1 im. Miko?aja Kopernika.


Kopciuszek