06.12.2010 Podsumowanie sportowej rywalizacji szkó? w roku szkolnym 2009-2010
Dodane przez dnia December 13 2010 16:18:48
Na 108 szkó? ponadgimnazjalnych bior?cych udzia? w sportowej rywalizacji w roku szkolnym 2009/2010, Liceum Ogólnokszta?c?ce im Jana Paw?a II zaj??o 6 miejsce.

Z r?k Warmi?sko-Mazurskiego Kuratora O?wiaty Pani Ma?gorzata Bogdanowicz – Bartnikowskiej, Dyrektor Liceum Ogólnokszta?c?cego w Go?dapi im Jana Paw?a II Grzegorz Klimaszewski, odebra? puchar za zaj?cie szóstego miejsca w sportowym wspó?zawodnictwie szkó? województwa warmi?sko-mazurskiego roku szkolnego 2009/2010. Uroczysto?? wr?czenia nagród odby?a si? 6 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urz?du Wojewódzkiego w Olsztynie w obecno?ci przedstawicieli Parlamentu RP, Wojewódzkiego Kuratorium O?wiaty oraz Zarz?du Warmi?sko-Mazurskiego Szkolnego Zwi?zku Sportowego.
Go?dapskie Liceum Ogólnokszta?c?ce na tak wysokie miejsce zapracowa?o udzia?em reprezentacji szko?y w turniejach pi?ki siatkowej, koszykówki, tenisa sto?owego jak równie? w zawodach wojewódzkich w rowerach górskich, biegach prze?ajowych oraz lekkiej atletyce.
18) 06.12.2010 Podsumowanie sportowej rywalizacji szkó? w roku szkolnym 2009-2010


Treść rozszerzona
Na 108 szkó? ponadgimnazjalnych bior?cych udzia? w sportowej rywalizacji w roku szkolnym 2009/2010, Liceum Ogólnokszta?c?ce im Jana Paw?a II zaj??o 6 miejsce.

Z r?k Warmi?sko-Mazurskiego Kuratora O?wiaty Pani Ma?gorzata Bogdanowicz – Bartnikowskiej, Dyrektor Liceum Ogólnokszta?c?cego w Go?dapi im Jana Paw?a II Grzegorz Klimaszewski, odebra? puchar za zaj?cie szóstego miejsca w sportowym wspó?zawodnictwie szkó? województwa warmi?sko-mazurskiego roku szkolnego 2009/2010. Uroczysto?? wr?czenia nagród odby?a si? 6 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urz?du Wojewódzkiego w Olsztynie w obecno?ci przedstawicieli Parlamentu RP, Wojewódzkiego Kuratorium O?wiaty oraz Zarz?du Warmi?sko-Mazurskiego Szkolnego Zwi?zku Sportowego.
Go?dapskie Liceum Ogólnokszta?c?ce na tak wysokie miejsce zapracowa?o udzia?em reprezentacji szko?y w turniejach pi?ki siatkowej, koszykówki, tenisa sto?owego jak równie? w zawodach wojewódzkich w rowerach górskich, biegach prze?ajowych oraz lekkiej atletyce.
18) 06.12.2010 Podsumowanie sportowej rywalizacji szkó? w roku szkolnym 2009-2010