Wybory Samorz?du Uczniowskiego
Dodane przez dnia November 22 2010 22:51:09
WYBORY DO SAMORZ?DU UCZNIOWSKIEGO
4 listopada 2010r. o godzinie 13:00 odby?a si? konferencja sprawozdawczo-wyborcza Szamorz?du Uczniowskiego naszej szko?y. w wyborach uczestniczyli- wicedyrektor szko?y Pani Ma?gorzata Iwanowska, opiekun SU Pani Urszula Wrzosek, ust?puj?cy Zarz?d SU oraz delegaci ze wszystkich klas. Spraw? organizacyjn? tej konferencji zajeli si? uczestnicy profilu spo?eczno-obywatelskiego projektu Aktywny Ucze?.
Konferencja sk?ada?a si? z dwóch cz??ci. W pierwszej zebrani wys?uchali sprawozdania z pracy SU w ostatniej kadencji, które przedstawi?a przewodnicz?ca Sylwia Ba?kun. Opiekun SU Pani Urszula Wrzosek w swoim wyst?pieniu podkre?li?a rol? SU w funkcjonowaniu szko?y oraz podzi?kowa?a za prac? ust?puj?cemu zarz?dowi.
Nast?pnie g?os zabra?a Pani dyrektor dzi?kuj?c zarz?dowi za wspó?prace z dyrekcj? i ?ycz?c nowowybranym w?adzom efektywnej pracy. Po tej cz??ci nast?pi?y wybory nowego zarz?du.
Powo?ano Komisj? Wyborcz? i Komisje Skrutacyjn? za pomoc? jawnego g?osowania. G?osowanie do zarz?du SU mia?o charakter tajny. W trakcie liczenia g?osów przez Komisj? Skrutacyjn? odby?a si? dyskusja dotycz?ca oczekiwa? uczniów, co do pracy nowego zarz?du.
Po przeliczeniu g?osów Komisja Wyborcza og?osi?a wyniki g?osowania. W sk?ad zarz?du weszli uczniowie, którzy otrzymali najwi?cej g?osów

Piotr Budzi?ski z kl II "C" 40
Maciej Skórczy?ski z kl II "C" 23
Kamil Kocikowski z kl II "B" 20
Anna Klimaszewska z kl I "A" 20


Ukszta?towanie si? Zarz?du nast?pi?o dnia 5 listopada 2010r.

Piotr Budzi?ski - zosta? przewodnicz?cym
Anna Klimaszewska - zast?pc? przewodnicz?cego
Kamil Kocikowski - sekretarzem
Maciej Skórczy?ski - rzecznikiem do praw ucznia
Treść rozszerzona
WYBORY DO SAMORZ?DU UCZNIOWSKIEGO
4 listopada 2010r. o godzinie 13:00 odby?a si? konferencja sprawozdawczo-wyborcza Szamorz?du Uczniowskiego naszej szko?y. w wyborach uczestniczyli- wicedyrektor szko?y Pani Ma?gorzata Iwanowska, opiekun SU Pani Urszula Wrzosek, ust?puj?cy Zarz?d SU oraz delegaci ze wszystkich klas. Spraw? organizacyjn? tej konferencji zajeli si? uczestnicy profilu spo?eczno-obywatelskiego projektu Aktywny Ucze?.
Konferencja sk?ada?a si? z dwóch cz??ci. W pierwszej zebrani wys?uchali sprawozdania z pracy SU w ostatniej kadencji, które przedstawi?a przewodnicz?ca Sylwia Ba?kun. Opiekun SU Pani Urszula Wrzosek w swoim wyst?pieniu podkre?li?a rol? SU w funkcjonowaniu szko?y oraz podzi?kowa?a za prac? ust?puj?cemu zarz?dowi.
Nast?pnie g?os zabra?a Pani dyrektor dzi?kuj?c zarz?dowi za wspó?prace z dyrekcj? i ?ycz?c nowowybranym w?adzom efektywnej pracy. Po tej cz??ci nast?pi?y wybory nowego zarz?du.
Powo?ano Komisj? Wyborcz? i Komisje Skrutacyjn? za pomoc? jawnego g?osowania. G?osowanie do zarz?du SU mia?o charakter tajny. W trakcie liczenia g?osów przez Komisj? Skrutacyjn? odby?a si? dyskusja dotycz?ca oczekiwa? uczniów, co do pracy nowego zarz?du.
Po przeliczeniu g?osów Komisja Wyborcza og?osi?a wyniki g?osowania. W sk?ad zarz?du weszli uczniowie, którzy otrzymali najwi?cej g?osów

Piotr Budzi?ski z kl II "C" 40
Maciej Skórczy?ski z kl II "C" 23
Kamil Kocikowski z kl II "B" 20
Anna Klimaszewska z kl I "A" 20


Ukszta?towanie si? Zarz?du nast?pi?o dnia 5 listopada 2010r.

Piotr Budzi?ski - zosta? przewodnicz?cym
Anna Klimaszewska - zast?pc? przewodnicz?cego
Kamil Kocikowski - sekretarzem
Maciej Skórczy?ski - rzecznikiem do praw ucznia