Konkurs Bobra
Dodane przez dnia November 04 2010 16:28:22
"Bóbr" to nazwa powo?anego do ?ycia w 2004 roku na Litwie mi?dzynarodowego konkursu z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zasady konkursu s? podobne do zasad bardzo popularnego w szko?ach konkursu matematycznego "Kangur" (w konkursie "Kangur" bierze udzia? w Polsce blisko 400 tys. uczniów).

Konkurs "Bóbr" obejmuje swoim zasi?giem uczniów we wszystkich typach szkó? i jest ju? organizowany w wielu krajach.


Cele konkursu

G?ównym celem konkursu jest rozwój i kszta?towanie my?lenia algorytmicznego oraz popularyzacja pos?ugiwania si? technologi? informacyjn? i komunikacyjn? w?ród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

W szczególno?ci konkurs ma na celu:

*
zwi?kszenie zaanga?owania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania ró?nych dziedzin od samego pocz?tku pobytu w szkole,
*
przyczynianie si? do rozwoju i kszta?towania twórczego podej?cia przy zdobywania wiedzy i umiej?tno?ci,
*
stwarzanie okazja do wymiany do?wiadcze? mi?dzy uczniami i nauczycielami z ró?nych szkó? w ró?nych krajach,
*
sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcz?t i ch?opców posiadaj?cych dost?p do komputerów, jak i nie maj?cych takiego dost?pu,
*
zach?canie uczniów do zdobywania umiej?tno?ci potrzebnych w ich ?yciu osobistym i w przysz?ej pracy zawodowej.

Pos?ugiwanie si? technologi? niesie w sobie wiele wa?nych aspektów poznawczych, spo?ecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane s? elementy mi?dzykulturowe i europejskie.
Zadania konkursowe

Charakter zada? konkursowych ma du?y wp?yw na zainteresowanie konkursem. Pytania testowe w konkursie "Bóbr" s? na ogó? zwi?zane z pos?ugiwaniem si? komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwi?zywaniu ró?nych sytuacji i problemów, pochodz?cych z ró?nych zastosowa? i przedmiotów nauczania takich jak: j?zyk ojczysty, j?zyk obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywi?cie matematyka. Niektóre pytania dotycz? budowy komputerów, inne oprogramowania u?ytkowego. Pytania cz?sto zwi?zane s? równie? z kultur? i j?zykiem. Wiele pyta? umo?liwia uczniom wykazanie si? umiej?tno?ci? algorytmicznego my?lenia.

Zadania s? testowe. Nale?y wybra? jedn? lub wi?cej poprawnych odpowiedzi spo?ród czterech mo?liwych.

Zawody V edycji Konkursu odb?d? si? w Polsce w dniach:

23, 24, 25 listopada 2010 roku.

Mog? w nich wzi?? udzia? uczniowie wszystkich szkó? w Polsce:

uczniowie szkó? ponadgimnazjalnych 23 listopada 2010
godzina 12.00
uczniowie szkó? gimnazjalnych 24 listopada 2010
godzina 12.00
uczniowie szkó? podstawowych 25 listopada 2010
godzina 12.00


Ch?tnych zapraszamy do nauczycieli informatyki i TI.
Treść rozszerzona
1. Dla ka?dej grupy wiekowej Konkurs Bóbr trwa od godziny 12.00 do 13.00 i sk?ada si? 24 pyta? podzielonych na trzy grupy, ze wzgl?du na stopie? trudno?ci, po 8 pyta? w ka?dej grupie.

2. Do konkursu mo?e przyst?pi? tylu uczniów, ile jest w danej szkole komputerów, na których prawid?owo dzia?a ?rodowisko Adobe AIR.

3. Czas rozwi?zywania biegnie nieub?aganie od godziny 12.00 dla ka?dego uczestnika niezale?nie.Przerwa w rozwi?zywaniu nie powoduje zatrzymania zegara, ani stracenia dotychczasowych odpowiedzi. Po ponownym zalogowaniu uczestnik ma tyle czasu na doko?czenie testu, ile zosta?o do godziny 13.00 . Wyniki testu s? zapami?tywane automatycznie.

4. Wynik ucznia obliczany jest w nast?puj?cy sposób:
1. na starcie ucze? otrzymuje 24 punkty,
2. za poprawn? odpowied? ucze? otrzymuje 3, 4 lub 5 pkt, w zale?no?ci od stopnia trudno?ci pytania,
3. za brak odpowiedzi ucze? otrzymuje 0 pkt,
4. za b??dn? odpowied? ucze? otrzymuje -0,75, -1 lub -1,25 pkt, w zale?no?ci od stopnia trudno?ci pytania,
5. maksymalna liczba punktów to 120.

5. Pozosta?e zasady okre?la Regulamin Konkursu.